Fraga Bosse

FAQ.


VAD BETYDER FÖRKORTNINGARNA? HÄR ÄR EN LITEN ORDLISTA!

Sök här eller ladda ner vår ordlista för utskrift på PDF.

ACEA
(Association des Constructers Européens d´ Automobiles )Se CCMC.

Additiv
Additiv eller tillsatsmedel är ämnen som tillsätts smörjmedel för att förbättra funktionen eller för att ge speciella egenskaper som t.ex. EP, Anti-wear, skumdämpare, detergenter (rengörare), korrosionsskydd etc.

Antioxidant
Tillsats som förhindrar eller fördröjer oxidation av smörjolja.

Anti-Wear
Anti-wear eller AW är slitageminskande tillsatser för t ex. hydrauloljor. Motverkar det långsamma slitaget.

API-klassificering
Av API (American Petroleum Institute) uppgjord klassificering av driftbetingelser för förbränningsmotorer och transmissioner.

ASTM
American Society for Testing and Materials=Motortester.

ATF-Olja
Automatic Transmission Fluid. Smörjolja för automatväxellådor.

Bastal
Se TBN.

Bränslesparnormering
Europa ACEA A1, B1, A5, B5, C1.

CCMC
(Committee of common Market Automobile Constructors). Ersatt av ACEA.

CCS
(Cold Cranking Simulator). Mätmetod för bestämning av en motoroljas viskositet vid låga temperaturer. Uttrycks i enheten centipois (cP),= enhet för dynamisk viskositet.

CEC
(Coordinating European Council). Utarbetar provningsmetoder för smörjmedel och motorbränslen.

Centistoke
(cSt). Måttenhet för kinematisk viskositet, Skrivs även mm²/s.

Cylinderpolering
Polering av cylinderväggarna i en förbränningsmotor under drift. Slitageform som försämrar oljans möjlighet att häfta vid cylinderväggarna och att upprätthålla en smörjande film.

Detergenter
Detergenter är ämnen som försätter andra ämnen i dispersion (finfördelning). Fungerar som renhållare i smörjmedel.

Dispergenter
Tillsatsmedel i smörjolja som motverkar flockning och avlagringar på metallytor av olösliga förbränningsprodukter och andra föroreningar genom att hålla dessa svävande i oljan.

Droppunkt
Droppunkten är den temperatur vid vilken smörjfett under givna provningsbetingelser övergår från plastiskt till flytande tillstånd, d.v.s. när smörjfettet avger droppar.

EP
EP= Extreme Pressure (Höga tryck). Beteckning för tillsatser som används för att minska slitaget där risk för metall-mot- metallkontakt förekommer.

Ester
Kemisk förening av alkohol och syra, basolja för olika typer av syntetiska oljor.

Flampunkt
Den lägsta temperaturen vid vilken en vätskas ångor kan antändas.

Friktion
Kraft som motverkar den relativa rörelsen mellan två ytor i direkt kontakt.

HD-olja
(Heavy Duty). Beteckning använd i ett gammalt API-system. HD har ingen specifik betydelse.

Hydrolys
Spjälkning av kemisk förening genom inverkan av vatten.

ILSAC GF 5
(International Lubricant Standardization and Approval Committee). Högsta bränslesparnormen I U.S.A

Inhibitor
Tillsatsmedel som fördröjer eller förhindrar kemiska reaktioner, t.ex. oxidation, korrosion etc.

Kolväten
Kolväten är benämningen på en grupp kemiska ämnen bestående av kol och väte. Dessa utgör huvudbeståndsdelen i alla petroleumprodukter.

Korrosionsinhibitor
Förhindrar korrosionangrepp på metall genom kemisk elektrolytisk reaktion.

Limited Slip
Eller LS, additiv för att modifiera friktionen mellan glidytorna i differentialbromsar och s.k. våta bromsar.

Lägsta flyttemperatur
Ett prov som anger den lägsta temperatur då en olja sluta flyta.

Metalltvål
Benämning på en tvål tillverkad av fettsyra och metallsalt. Sådana tvålar utgör vanligtvis förtjockningsmedel i smörjfett, t.ex. tvålar baserade på litium, kalcium, m.fl.

Mil
Beteckning för av amerikanska försvaret uppställda specifikationer.

Mineralolja
Råolja som förädlats genom raffineringsprocesser.

Multigrade oljor
Smörjoljor som täcker minst tre SAE-klasser.

NLGI
National Lubricating Grease Institute (U.S.A.) och är namnet på en klassificering av konsistensen hos smörjfett. Klasserna går från NLGI 000 (flytande) till NLGI 2 (normalfast).

Oxidation
Kemisk reaktion med syre. Oxidation av petroleumprodukter medför att syror, slam och andra hartsliknande föroreningar bildas. Oxidation påskyndas av höga temperaturer och närvaro av katalysatorer t ex katalytiskt verkande metall som koppar etc. samt riklig närvaro av syre.

Oxidationsinhibitor
Se Antioxidant.

Penetration
Standardiserad metod av NLGI för att mäta smörjfetts konsistens genom penetrationsmätning.

Polyalfaolefin
(PAO), Namnet på den vanligaste syntetoljan som används i allt från bilar till pappersmaskiner och växlar. Fungerar över ett mycket brett temperatursområde, från ca -50 C till +150 C, kortvarigt ännu högre. Framställs genom en komplicerad polymerisation. Är blandbara med mineraloljor.

Pour Point
Se Lägsta flyttemperatur.

PPM
(Parts Per Million). Miljondelar.

Pumpbarhetsgräns
Den lägsta temperatur vid vilken motorns oljepump kan pumpa olja till motorns smörjställen. Anges ibland i stället för lägsta flyttemperatur (stelningspunkt).

Råolja
Blandning av kolväten som för flera hundra miljoner år sedan bildats och idag återfinns under jordytan. Är utgångsmaterial för bland annat smörjmedel, bensin och gas.

SAE-systemet
(Society of Engineers). Av SAE uppställt system för klassificering av smörjoljor efter deras viskositet (tjocklek).

Scania LDF
Beteckning för motoroljor för ”tunga” dieselmotorer som uppfyller Scanias krav på förlängda oljebytesintervaller.

Skuvstabilitet
Ett mått på en oljas förmåga att motstå viskositetsminskning på grund av nedbrytning av så kallade VI-improver.

Smörjfett
Olja som förtjockas med t ex en metalltvål till ett plastiskt smörjmedel. Används där man inte kan använda oljesmörjning eller där man vill både smörja och täta, t.ex. i lager.

Syntetiska Smörjoljor
Samlingsbegrepp för syntetiskt framställda oljor där man tagit fram produkter med egenskaper, som t ex oxidationsstabillitet och köldegenskaper. Exempel på syntetoljor är polyalfaolefin, polyglykol, silikonoljor och syntetiska estrar.

Syratal
Anger den mängd kaliumhydroxid (KOH) i mg som åtgår för att neutralisera ett gram oljeprov. Används i bedömning av oljans oxidation. Benämns TAN (Total Acid Number) eller NZ ( Neutrailization Zahl).

TBN
(Total Base Number). Oljans förmåga att neutralisera sura produkter.

VDS
(Volvo Drain Specifikation). Beteckning för motoroljor för ”tunga” dieselmotorer som uppfyller Volvos krav för förlängda oljebytesintervaller.

Viskositet
Mått på en vätskas trögflutenhet vid en viss angiven temperatur. Uttrycks i centistoke (cSt) eller mm/s. Englergrader (E) och Sayboltsekunder (SUS) förekommer i äldre litteratur och smörjrekommendationer.

Viskositetsindex
(VI). Mått på ändring i en vätskas viskositet vid temperaturändring. Ju högre värde, desto mindre ändring i viskositeten.

Viskositetsindexförbättrare
(VI-improver). Tillsats som förbättrar en oljas viskositetsindex.

Åldring
Begrepp för att beteckna en produkts förändring vid användningen. Se oxidation.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »